Условия за участие в състезанията на Бегач

 

I. Декларация за освобождаване от отговорност

Като се регистрирате лично или регистрирате лицата, на които сте законен представител (оттук нататък “Участника”), за участие в Събитие, организирано от Спортен клуб Бегач, Вие приемате и се съгласявате на следните условия:

 1. Участието в Събитието е доброволно. То носи потенциални рискове от сериозни наранявания, травми, инвалидност или смърт, причинени от, но не само, падане на или от терена и/или изградени трасета, случайни предмети (падащи, намиращи се и/или хвърлени) на трасето, оборудване, екипировка, лично физическо състояние на Участника, метереологични условия и други.
 2. Участникът и/или неговите родители/настойници/попечители носят отговорност за действията на Участника по време на Събитието.
 3. Участникът е физически здрав/а, преминал/а е всички необходими медицински прегледи и отговаря на условията за участие в Събитието и с участието си в Събитието не извършва действия, противопоказни на лекарско предписание.
 4. Участникът и/или трети заинтересовани лица (включително родители, настойници, попечители, наследници) няма да извършват правни или фактически действия, с които да претендират да им бъдат изплатени обезщетения от организаторите и/или спонсорите на Събитието за претърпените от Участника вреди по време на или след участието му в Събитието, включително, но не само, за претърпени физически наранявания, травми, инвалидност или смърт в резултат от участието в Събитието.
 5. В случай на физически наранявания, травми или други усложнения, възникнали по време на събитието, Участникът ще използва обичайните медицински услуги като “Спешна помощ” като Участникът или неговите родители/настойници/попечители ще заплатят разходите за оказаната медицинска помощ, ако възникнат такива и няма впоследствие да претендират за възстановяване на претърпените разходи от организаторите и/или спонсорите на Събитието.
 6. Участникът и неговите родители/настойници/попечители разбират, че Събитието се провежда на място със свободен достъп за граждани и МПС и Участникът следва да спазва правилата за движение по пътищата, обществения ред и чистотата в парка или в града.
 7. По време на Събитието Спортен клуб Бегач ще има право да заснема, да прави аудио и видео-записи и да създава всякакви други материали („Материалите“), които включват изображението и/или гласа на Участника, както и да използва по всякакъв начин Материалите включително като дава на трети лица права за използване на Материалите.

II. Условия за участие в състезание на Бегач

 1. Участниците трябва да са навършили 16 години
 2. Участниците трябва да имат валидна, платена регистрация
 3. Да са съгласни с горната форма за освобождаване от отговорност
 4. Не се приемат участници без състезателен номер (нерегистрирани)

III. Смяна на дистанцията и прехвърляне на номер на друг състезател

 1. Състезателите не могат да си сменят дистанцията, след като веднъж са успели да се регистрират.
 2. Състезателите не могат да дадат мястото си на друг състезател. Всяка регистрация е свързана с име, възраст, пол и класиране. Ако друг състезател финишира с вашия номер, той (вие) ще бъдете дисквалифицирани.
 3. Състезателите не могат да променят стартовия състав на отбори (при отборни състезания).

IV. Медицински преглед

Състезаниеята, които организира клуба са любителски. Въпреки че Бегач не изисква документ за преглед, но препоръчва на всеки състезател да премине профилактичен медицински преглед преди участие в състезание.

Картотекираните спортисти следва да спазват изискванията на Наредба №8 от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт.

V. Връщане на пари

Таксата за участие в състезание е невъзвратима. СК Бегач не може да възтанови пари на участници, които са решили да се откажат преди или по време на състезание.

VI. Регистрация на място, стартов пакет

СК Бегач не регистрира на място преди състезанието. Състезанията ни се посещават от стотици хора и всяка друга освен предварителната регистрация би предизвикала объркване на организацията. Стартовите пакети на състезания на Бегач се вземат задължително предварително.

Участникът е нясно, че може да няма неговият заявен размер тениска и/или подаръци при регистрацията за събитието.

VII. Получаване на стартови пакети

Състезателите са длъжни да вземат лично или с упълномощено лице стартовите си пакети в деня преди състезанието на място указано от СК Бегач по email и на сайта.

VIII. Участници под 16 години и участие с домашни любимци

Разрешава се участие на деца под 16 години в състезанията на СК Бегач, само ако това е определено в регламента на състезанието/събитието.

Ако е разрешено участието на деца под 16 години, то детето задължително трябва да бъде придружавано от регистриран участник, който е пълнолетен.

Забранява се участието на състезателите с домашни любимци (кучета), вързани или не. Участието им е опасно за другите участници и за самите домашни любимци.

Не поемаме отговорност за вашите вещи оставени на гардероб, велосипеди в стартовата зона и организаторите не могат да се грижат за вашите деца или домашни любимци по време и извън състезанието.

IX. Промяна на трасе и прекратяване на състезание

При възникнали форсмажорни обстоятелства (лошо време, инциденти по трасето, др), организаторите имат право да променят маршрута на състезанието и/или да го прекратят за всички участници.

X. Плащания

Сайтовете на begach.com служат за информация и регистриране за спортни събития, за някои от които се изисква такса. Бегач приема плащане с:

 • български и международни дебитни и кредитни карти (през системата BrainTree)
 • PayPal Express Checkout (без необходимост от регистриран акаунт)
 • банков превод (само за юридически лица)

Всички трансакции и такси са в български лева, ако някоя трансакция е в друга валута, тя се конвертира в към BGN по официалния курс.

Спортен клуб Бегач е Сдружение в обществена полза, регистрирано по ЗЮЛНЦ в Софийски градски съд с Решение на Софийски Градски Съд Ф.Д. No 79/2012 от 13.02.2012г. Партида.: 19170, том. 392, р.V, стр. 150 и в Министерство на правосъдието под номер 20120322014 и в министерството на спорта като клуб, член на Българската федерация по лека атлетика.

XI. Съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент

Спортен клуб „Бегач“ организира състезания в партньорството на редица други юридически лица. Администратор на Вашите лични данни е Спортен клуб „Бегач“. Защитата на личните данни и конфиденциалността при съхранението им са наш приоритет и ние следваме всички национални и европейски изисквания и правила за защита на личните данни (включително тези, установени в Регламент (ЕС) 2016/679)

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

За целите на провеждането на състезанията, спортен клуб „Бегач“ събира, обработва и съхранява единствено и само информация с характер на лични данни, която е необходима за осъществяването на състезанието при спазване на безопасността и здравето на участниците. Тази информация включва данни, както следва:

– Данни за Вашето име, презиме и фамилия – необходими с цел идентифициране и застраховане на участниците;

– Данни за дата Ви на раждане – необходима за клсаиране по възрастови групи или застраховка “злополука” за деня на събитието;

– Данни за Вашия Email адрес – необходими с цел комуникация и изпращане на информация за провеждане на състезанието.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас, докато бъдат постигнати целите, с които те са били събрани, или докато изпълним законовите изисквания, приложими към нашата дейност или към дейността на нашите партньори.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТИ НА ДАННИ

В качеството Ви на субект на лични данни, по силата на Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате следните права: право на достъп до Вашите данни – по писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко време на адрес help@begach.com; право на коригиране на Вашите данни; право на изтриване на Вашите данни (право “да бъдеш забравен; право на ограничаване на обработването; право на преносимост на данните; право на възражение срещу автоматизирано обработване на Вашите данни, срещу обработване чрез профилиране и срещу обработване за целите на директния маркетинг; право на информираност за нарушения на сигурността; право на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг; право да оттеглите дадено съгласие за обработване на лични данни.

Важно е да бъдете информирани, че правата Ви като субект на лични данни не са абсолютни и упражняването им не задължава администратора на лични данни да уважи искането Ви.

Повече информация за Вашите права и за начина на упражняването им можете да получите, като изпратите имейл до help@begach.com .

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Както сме посочили по-горе, провеждането на едно спортно събитие изисква ангажирането на партньорски организации, които предоставят редица услуги за целите на събитието и които изискват споделяне на данни за Вас. С цел предоставяне на услугата, която заявявате (участие в организирано спортно събитие), и с цел защита на Вашия живот, здраве и безопасност, ние предоставяме данни за Вас само на лицата, които е необходимо да ги получат с оглед постигане на посочените цели (и във Ваш най-добър интерес). Важно е да знаете, че ние не продаваме, не отдаваме или не обменяме Вашите данни със спекулативна цел.

ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предвид интереса и нуждите на участниците в състезанията, личните данни се запазват безсрочно за целите на класирането и рекорда на трасето или до момента на изявено писмено желание за изтриване от протоколите за класиране в различните дистанции. В случай на упражнено право на изтриване, ние ще информираме за искането Ви и останалите наши партньори, със съдействието на които сме провели събитието, но е важно да знаете, че и след самото събитие те е възможно да продължат да имат основание за обработване на Вашите лични данни (например, ако сте станал техен клиент и те изпълняват договорните си задължения към Вас или ако изпълняват свои законови задължения във връзка с предоставената Ви по време на събитието услуга). 

Предстоящи събития

june

07jun09:00Postbank Business RunКорпоративна щафета

20jun09:00Bioderma Women's RunПарково бягане: 3 км индивидуално или "Мама и аз"

july

04julAll DaySrednogorie Bike TourПоход с колела

august

09aug09:00Правец ТРИТриатлон: олимпийска и спринт дистанция

september

12sep08:00Aurubis Nature FestДвудневен планински фестивал със състезания по бягане и колоездене

27sepAll DayIHB Business Run VarnaКорпоративна щафета

october

04oct10:00LIEBHERR Business Run PlovdivКорпоративна щафета

04oct14:00Kriterium PlovdivСъстезание с колела за най-бързо направени определен брой обиколки

25oct09:00Morning Run SofiaПарково бягане: 5, 10 или 20 км

november

29nov10:00The Big Tech RunСъстезание за IT професионалисти

X